چرا فلافل‌فروشی درایران پرطرفدار شده است؟

چرا فلافل‌فروشی درایران پرطرفدار شده است؟
پس این غذا جزء غذای مهاجرت محسوب می‌شود. سمیه و محسن پشت در مغازه شلوغ برادرشان ایستاده‌اند.

چرا فلافل‌فروشی درایران پرطرفدار شده است؟

پس این غذا جزء غذای مهاجرت محسوب می‌شود. سمیه و محسن پشت در مغازه شلوغ برادرشان ایستاده‌اند.
چرا فلافل‌فروشی درایران پرطرفدار شده است؟