چرا بانک‌های گوگل، فیسبوک و آمازون را دوست داریم؟

چرا بانک‌های گوگل، فیسبوک و آمازون را دوست داریم؟
طبق نظرسنجی شرکت «فوجیتسو» که البته خود دارای بخش مالی است، 20 درصد از پاسخ‌دهندگان عنوان کردند که در صورت امکان، برای خرید خدمات بانکداری یا خدمات بیمه از فیسبوک، گوگل یا آمازون استفاده می‌کنند.

چرا بانک‌های گوگل، فیسبوک و آمازون را دوست داریم؟

طبق نظرسنجی شرکت «فوجیتسو» که البته خود دارای بخش مالی است، 20 درصد از پاسخ‌دهندگان عنوان کردند که در صورت امکان، برای خرید خدمات بانکداری یا خدمات بیمه از فیسبوک، گوگل یا آمازون استفاده می‌کنند.
چرا بانک‌های گوگل، فیسبوک و آمازون را دوست داریم؟