پیشخوان‌های شهرنت زمینه ساز تحقق شهر الکترونیک

پیشخوان‌های شهرنت زمینه ساز تحقق شهر الکترونیک
شهردار اصفهان با اشاره به اهمیت توسعه بانکداری الکترونیک در ارائه خدمات، پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر را زمینه ساز تحقق شهر الکترونیک دانست.

پیشخوان‌های شهرنت زمینه ساز تحقق شهر الکترونیک

شهردار اصفهان با اشاره به اهمیت توسعه بانکداری الکترونیک در ارائه خدمات، پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر را زمینه ساز تحقق شهر الکترونیک دانست.
پیشخوان‌های شهرنت زمینه ساز تحقق شهر الکترونیک