پول‌های صندوق صدقات كجا خرج مي‌شود؟

پول‌های صندوق صدقات كجا خرج مي‌شود؟
پرویز فتاح، اولین رئیس کمیته امداد، پس از ٣٥ سال است. او با حکم رهبري و تغییرات اساسی در اساسنامه و مجموعه امداد، از خارج از این مجموعه و در کسوت یک مهندس انتخاب شده است. در مدت کوتاهی که از حضورش در این مجموعه می‌گذرد، تغییرات جدی و البته فراگیری را با تبلیغات و اطلاع‌رسانی اعمال کرده است که همین تغییرات توانسته نقدها را نسبت به سازمان تحت مدیریت او کاهش دهد.

پول‌های صندوق صدقات كجا خرج مي‌شود؟

پرویز فتاح، اولین رئیس کمیته امداد، پس از ٣٥ سال است. او با حکم رهبري و تغییرات اساسی در اساسنامه و مجموعه امداد، از خارج از این مجموعه و در کسوت یک مهندس انتخاب شده است. در مدت کوتاهی که از حضورش در این مجموعه می‌گذرد، تغییرات جدی و البته فراگیری را با تبلیغات و اطلاع‌رسانی اعمال کرده است که همین تغییرات توانسته نقدها را نسبت به سازمان تحت مدیریت او کاهش دهد.
پول‌های صندوق صدقات كجا خرج مي‌شود؟