پست تلفنی در کل کشور راه‌اندازی شد

پست تلفنی در کل کشور راه‌اندازی شد
عضو هیات مدیره شرکت پست از راه اندازی سرویس پست تلفنی (۱۹۳) به صورت یکپارچه در تمام استانهای کشور خبر داد و گفت: با استفاده از این سرویس، شهروندان خدمات شهری را درب منازل دریافت می کنند.

پست تلفنی در کل کشور راه‌اندازی شد

عضو هیات مدیره شرکت پست از راه اندازی سرویس پست تلفنی (۱۹۳) به صورت یکپارچه در تمام استانهای کشور خبر داد و گفت: با استفاده از این سرویس، شهروندان خدمات شهری را درب منازل دریافت می کنند.
پست تلفنی در کل کشور راه‌اندازی شد

خرید لینک

موبایل دوستان