پرونده مالیاتی شرکت‌ها از زمان بورسی شدن بررسی شود

پرونده مالیاتی شرکت‌ها از زمان بورسی شدن بررسی شود
حسینی مقدم گفت: درخواست ما از سازمان امور مالیاتی این است که زمانی که شرکتی تمایل به بورسی شدن دارد پرونده‌های گذشته آن را دیگر بررسی نکنند و زمانی که بورسی می‌شود از آن زمان به بعد پرونده‌ها بررسی شوند.

پرونده مالیاتی شرکت‌ها از زمان بورسی شدن بررسی شود

حسینی مقدم گفت: درخواست ما از سازمان امور مالیاتی این است که زمانی که شرکتی تمایل به بورسی شدن دارد پرونده‌های گذشته آن را دیگر بررسی نکنند و زمانی که بورسی می‌شود از آن زمان به بعد پرونده‌ها بررسی شوند.
پرونده مالیاتی شرکت‌ها از زمان بورسی شدن بررسی شود