پروانه ماشین لباسشویی ارج هم باطل شد

پروانه ماشین لباسشویی ارج هم باطل شد
اداره‌کل استاندارد تهران پروانه استاندارد پنج فراورده را ، به علت استاندارد نبودن ، ابطال کردند.

پروانه ماشین لباسشویی ارج هم باطل شد

اداره‌کل استاندارد تهران پروانه استاندارد پنج فراورده را ، به علت استاندارد نبودن ، ابطال کردند.
پروانه ماشین لباسشویی ارج هم باطل شد