پرواز وین – اصفهان برقرار شد

پرواز وین – اصفهان برقرار شد
نخستین پرواز وین به اصفهان و بالعکس توسط شرکت هواپیمایی اتریش بامداد روز دوشنبه در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست.

پرواز وین – اصفهان برقرار شد

نخستین پرواز وین به اصفهان و بالعکس توسط شرکت هواپیمایی اتریش بامداد روز دوشنبه در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست.
پرواز وین – اصفهان برقرار شد