پرداخت وام۱۰۰میلیاردی به یک فوتبالیست!

پرداخت وام۱۰۰میلیاردی به یک فوتبالیست!
ابوالفضل ابوترابی عضو فراکسیون فرزندان شاهد مجلس دهم از پرداخت وام 100 میلیاردی به یک فوتبالیست خبر داد.

پرداخت وام۱۰۰میلیاردی به یک فوتبالیست!

ابوالفضل ابوترابی عضو فراکسیون فرزندان شاهد مجلس دهم از پرداخت وام 100 میلیاردی به یک فوتبالیست خبر داد.
پرداخت وام۱۰۰میلیاردی به یک فوتبالیست!