ویندوز 10 موبایل صاحب مسدودسازی مکالمه و پیامک‌ تبلیغاتی می‌شود

ویندوز 10 موبایل صاحب مسدودسازی مکالمه و پیامک‌ تبلیغاتی می‌شود
مایکروسافت درحال‌توسعه مکالمه محلی و مسدودسازی شماره تلفن و پیامک تبلیغاتی روی پلتفرم ویندوز موبایل است.

ویندوز 10 موبایل صاحب مسدودسازی مکالمه و پیامک‌ تبلیغاتی می‌شود

مایکروسافت درحال‌توسعه مکالمه محلی و مسدودسازی شماره تلفن و پیامک تبلیغاتی روی پلتفرم ویندوز موبایل است.
ویندوز 10 موبایل صاحب مسدودسازی مکالمه و پیامک‌ تبلیغاتی می‌شود

wolrd press news