وقفه در برگزاری مجمع بانک‌های دولتی

وقفه در برگزاری مجمع بانک‌های دولتی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از اختلاف نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بر سر فرمت جدید صورت مالی بانک‌ها خبر داد و گفت: سازمان حسابرسی باید در این باره انعطاف نشان دهد.

وقفه در برگزاری مجمع بانک‌های دولتی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از اختلاف نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بر سر فرمت جدید صورت مالی بانک‌ها خبر داد و گفت: سازمان حسابرسی باید در این باره انعطاف نشان دهد.
وقفه در برگزاری مجمع بانک‌های دولتی

دانلود فیلم خارجی