وفور اسکناس تانخورده در بازار دلالان

وفور اسکناس تانخورده در بازار دلالان
با وجود آنکه پیش بینی می شد با نزدیکی به عید غدیر میزان تقاضا برای اسکناس نو به واسطه عرضه آن توسط بانک ها در بازار آزاد کاهش یابد، عرضه اسکناس نو از سوی بانک ها تا حدودی این پیش بینی ها را محقق کرده و حتی نرخ دلالی اسکناسن های نو 5 تا 10 هزار تومان کاهش یافته است.

وفور اسکناس تانخورده در بازار دلالان

با وجود آنکه پیش بینی می شد با نزدیکی به عید غدیر میزان تقاضا برای اسکناس نو به واسطه عرضه آن توسط بانک ها در بازار آزاد کاهش یابد، عرضه اسکناس نو از سوی بانک ها تا حدودی این پیش بینی ها را محقق کرده و حتی نرخ دلالی اسکناسن های نو 5 تا 10 هزار تومان کاهش یافته است.
وفور اسکناس تانخورده در بازار دلالان