وعده یارانه 250 هزار تومانی غیرقانونی است

وعده یارانه 250 هزار تومانی غیرقانونی است
محسن بهرامی ارض‌اقدس گفت: ادعای پرداخت یارانه 250 هزار تومانی در حالی مطرح می‌شود که دولت با حجم بزرگی از بدهی انباشته مواجه است.

وعده یارانه 250 هزار تومانی غیرقانونی است

محسن بهرامی ارض‌اقدس گفت: ادعای پرداخت یارانه 250 هزار تومانی در حالی مطرح می‌شود که دولت با حجم بزرگی از بدهی انباشته مواجه است.
وعده یارانه 250 هزار تومانی غیرقانونی است