وجود سرب درموادمخدر

وجود سرب درموادمخدر
مسئول کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان گفت:سوداگران مرگ به منظور افزایش وزن تریاک اقدام به افزودن سرب به این ماده مخدرمی کنند که سلامت افرادرابه شدت به خطرمی اندازد.

وجود سرب درموادمخدر

مسئول کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان گفت:سوداگران مرگ به منظور افزایش وزن تریاک اقدام به افزودن سرب به این ماده مخدرمی کنند که سلامت افرادرابه شدت به خطرمی اندازد.
وجود سرب درموادمخدر

دانلود سرا