وام ۱۰ میلیون تومانی برای زوج های جوان

وام ۱۰ میلیون تومانی برای زوج های جوان
مهمترین خبرهای هفته جاری به خبر بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب، اختصاص وام ۱۰ میلیون تومانی برای زوج‌های جوان و ممنوعیت اشتغال بازنشستگان در زیر مجموعه‌های وزارت کار اختصاص داشت.

وام ۱۰ میلیون تومانی برای زوج های جوان

مهمترین خبرهای هفته جاری به خبر بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب، اختصاص وام ۱۰ میلیون تومانی برای زوج‌های جوان و ممنوعیت اشتغال بازنشستگان در زیر مجموعه‌های وزارت کار اختصاص داشت.
وام ۱۰ میلیون تومانی برای زوج های جوان

خبرگزاری مهر