واریز ۲۷۰ میلیارد ریال سود به حساب بازنشستگان

واریز ۲۷۰ میلیارد ریال سود به حساب بازنشستگان
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به واریز سود سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394 به حساب فرهنگیان بازنشسته عضو موسسه گفت: سود دوره 21 موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با پایان سال مالی و برگزاری مجامع شرکت های تابعه و موسسه در بین فرهنگیان عضو توزیع شد و سهم اعضای خروجی پرداخت گردید.

واریز ۲۷۰ میلیارد ریال سود به حساب بازنشستگان

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به واریز سود سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394 به حساب فرهنگیان بازنشسته عضو موسسه گفت: سود دوره 21 موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با پایان سال مالی و برگزاری مجامع شرکت های تابعه و موسسه در بین فرهنگیان عضو توزیع شد و سهم اعضای خروجی پرداخت گردید.
واریز ۲۷۰ میلیارد ریال سود به حساب بازنشستگان