واردات 500 میلیارد تومانی سوغات مشهد از چین!

واردات 500 میلیارد تومانی سوغات مشهد از چین!
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه توسعه صنایع بدون رسوخ فناوری در آن امکان‌پذیر نیست، گفت: در سال 92، 500 میلیارد تومان سوغات مشهد از چین وارد کشور شد.

واردات 500 میلیارد تومانی سوغات مشهد از چین!

معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه توسعه صنایع بدون رسوخ فناوری در آن امکان‌پذیر نیست، گفت: در سال 92، 500 میلیارد تومان سوغات مشهد از چین وارد کشور شد.
واردات 500 میلیارد تومانی سوغات مشهد از چین!

خرید رنک گوگل

کانون نماز