واردات 120 تن سنجاق قفلی !؟

واردات 120 تن سنجاق قفلی !؟
طبق آمار گمرک در 3 ماه منتهی به خرداد سال 95, 120تن سنجاق قفلی وارد کشور شده است.

واردات 120 تن سنجاق قفلی !؟

طبق آمار گمرک در 3 ماه منتهی به خرداد سال 95, 120تن سنجاق قفلی وارد کشور شده است.
واردات 120 تن سنجاق قفلی !؟

مرجع توریسم