واردات بنزین افزایش یافت

واردات بنزین افزایش یافت
واردات بنزین براساس مجوزی که ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم داده است تا زمانی که پالایشگاه ستاره خلیج فارس به تولید نرسیده برای رفع نیاز کشور ادامه پیدا خواهد کرد.

واردات بنزین افزایش یافت

واردات بنزین براساس مجوزی که ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم داده است تا زمانی که پالایشگاه ستاره خلیج فارس به تولید نرسیده برای رفع نیاز کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
واردات بنزین افزایش یافت

فروش بک لینک

car