هیچ خودرویی در طرح LEZ استثنا ندارد

هیچ خودرویی در طرح LEZ استثنا ندارد
سخنگوی طرح کاهش از اجرای طرح LEZ (کاهش) در سراسر شهر تهران خبر داد.

هیچ خودرویی در طرح LEZ استثنا ندارد

سخنگوی طرح کاهش از اجرای طرح LEZ (کاهش) در سراسر شهر تهران خبر داد.
هیچ خودرویی در طرح LEZ استثنا ندارد