هیچ خودرویی بیشتراز سه ستاره نگرفت

هیچ خودرویی بیشتراز سه ستاره نگرفت
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، گزارش ارزشیابی ملی خودروهای ساخت داخل مربوط به مردادماه امسال را منتشر کرد که براساس آن، هیچ یک از خودروهای داخلی در جایگاهی بیشتر از سه ستاره قرار نگرفتند.

هیچ خودرویی بیشتراز سه ستاره نگرفت

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، گزارش ارزشیابی ملی خودروهای ساخت داخل مربوط به مردادماه امسال را منتشر کرد که براساس آن، هیچ یک از خودروهای داخلی در جایگاهی بیشتر از سه ستاره قرار نگرفتند.
هیچ خودرویی بیشتراز سه ستاره نگرفت