هواپیمای گمشده، پیدا شد!

هواپیمای گمشده، پیدا شد!
هواپیمای مسافربری خطوط هوایی الجزایر که در مسیر بند مارسی فرانسه از صفحه رادار محو شده بود، در فرودگاه پاریس به سلامت بر زمین نشست.

هواپیمای گمشده، پیدا شد!

هواپیمای مسافربری خطوط هوایی الجزایر که در مسیر بند مارسی فرانسه از صفحه رادار محو شده بود، در فرودگاه پاریس به سلامت بر زمین نشست.
هواپیمای گمشده، پیدا شد!

ساخت بنر