هنوز قیمت جدید سیمان مشخص نیست

هنوز قیمت جدید سیمان مشخص نیست
محصول استراتژیک سیمان که چند ماه است تولیدکنندگانش درخواست افزایش قیمت را دارند،‌طبق تایید دولت قرار است تا دو – سه روز آینده نرخ رسمی افزایش یافته این محصول اعلام شود.

هنوز قیمت جدید سیمان مشخص نیست

محصول استراتژیک سیمان که چند ماه است تولیدکنندگانش درخواست افزایش قیمت را دارند،‌طبق تایید دولت قرار است تا دو – سه روز آینده نرخ رسمی افزایش یافته این محصول اعلام شود.
هنوز قیمت جدید سیمان مشخص نیست

استخدام آموزش و پرورش