همکاری ایران با ترکیه در شرایط بحرانی برق

همکاری ایران با ترکیه در شرایط بحرانی برق
درپی اتفاقات شب گذشته در ترکیه و ناآرامی‌ها در این کشور معاون راهبری شرکت مدیریت شبکه برق کشور گفت: این احتمال وجود دارد که در روزهای آتی برای ایجاد امنیت، ترکیه از ایران تقاضای مبادلات برقی داشته باشد که ایران نیز در این زمینه با قید شرایطی خواهد پذیرفت.

همکاری ایران با ترکیه در شرایط بحرانی برق

درپی اتفاقات شب گذشته در ترکیه و ناآرامی‌ها در این کشور معاون راهبری شرکت مدیریت شبکه برق کشور گفت: این احتمال وجود دارد که در روزهای آتی برای ایجاد امنیت، ترکیه از ایران تقاضای مبادلات برقی داشته باشد که ایران نیز در این زمینه با قید شرایطی خواهد پذیرفت.
همکاری ایران با ترکیه در شرایط بحرانی برق

موزیک سرا