هفته پرخبر برای بورس تهران

هفته پرخبر برای بورس تهران
در هفته گذشته، شاخص کل بورس تهران با افت 286 واحدی (معادل 4/ 0 درصد) به کار خود خاتمه داد. این درحالی بود که به واسطه نزدیکی به فصل مجامع کلیت بازار فضایی احتیاطی را تجربه می‌کرد.

هفته پرخبر برای بورس تهران

در هفته گذشته، شاخص کل بورس تهران با افت 286 واحدی (معادل 4/ 0 درصد) به کار خود خاتمه داد. این درحالی بود که به واسطه نزدیکی به فصل مجامع کلیت بازار فضایی احتیاطی را تجربه می‌کرد.
هفته پرخبر برای بورس تهران

مرجع سلامتی