هشدار وزیر ارتباطات به بانک‌ها

هشدار وزیر ارتباطات به بانک‌ها
بهره بالای بانکی و دشواری‌های متعدد دیگری که بر سر راه دریافت وام بانکی وجود دارد موجب شده بسیاری از شرکت‌های حوزه ICT عطای دریافت وام را به لقای آن ببخشند.

هشدار وزیر ارتباطات به بانک‌ها

بهره بالای بانکی و دشواری‌های متعدد دیگری که بر سر راه دریافت وام بانکی وجود دارد موجب شده بسیاری از شرکت‌های حوزه ICT عطای دریافت وام را به لقای آن ببخشند.
هشدار وزیر ارتباطات به بانک‌ها

خبرگزاری ایران