هر کیلوگوشت گوسفند ۴۰ هزار تومان +جدول

هر کیلوگوشت گوسفند ۴۰ هزار تومان +جدول
قیمت گوشت گوسفند خورشتی بی استخوان در تهران 41 هزارو 100تومان به فروش می رسد.

هر کیلوگوشت گوسفند ۴۰ هزار تومان +جدول

قیمت گوشت گوسفند خورشتی بی استخوان در تهران 41 هزارو 100تومان به فروش می رسد.
هر کیلوگوشت گوسفند ۴۰ هزار تومان +جدول