نعمت زاده: نرخ بیکاری را یک رقمی می کنیم

نعمت زاده: نرخ بیکاری را یک رقمی می کنیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : می توانیم نرخ بیکاری را یک رقمی کنیم.

نعمت زاده: نرخ بیکاری را یک رقمی می کنیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : می توانیم نرخ بیکاری را یک رقمی کنیم.
نعمت زاده: نرخ بیکاری را یک رقمی می کنیم

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

wolrd press news