نرخ ارزهای بانکی ثابت ماند

نرخ ارزهای بانکی ثابت ماند
بانک مرکزی امروز (یکشنبه) نرخ برابری 39 ارز عمده را در برابر ریال اعلام کرد که بر اساس آن ارزش همه ارزها به دلیل تعطیلی بازارهای پولی و مالی جهان ثابت ماند.

نرخ ارزهای بانکی ثابت ماند

بانک مرکزی امروز (یکشنبه) نرخ برابری 39 ارز عمده را در برابر ریال اعلام کرد که بر اساس آن ارزش همه ارزها به دلیل تعطیلی بازارهای پولی و مالی جهان ثابت ماند.
نرخ ارزهای بانکی ثابت ماند