نجات ۴عضو خانواده از خطر گازگرفتگی و مرگ

نجات ۴عضو خانواده از خطر گازگرفتگی و مرگ
سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: با اقدام به موقع آتش نشانی چهار عضو یک خانواده از حادثه گاز گرفتگی و مرگ نجات یافتند.

نجات ۴عضو خانواده از خطر گازگرفتگی و مرگ

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: با اقدام به موقع آتش نشانی چهار عضو یک خانواده از حادثه گاز گرفتگی و مرگ نجات یافتند.
نجات ۴عضو خانواده از خطر گازگرفتگی و مرگ

بک لینک