نام های مختلف سربازی و مقایسه آن در کشورهای دنیا

نام های مختلف سربازی و مقایسه آن در کشورهای دنیا
این پدیده از زمان‌های بسیار دور وجود داشته و در برخی از کشورها با نام‌های مختلف هنوز هم وجود دارد. این نوع از خدمت را می‌توان در زمان‌های دوری چون 221 سال قبل از میلاد مسیح در چین مشاهده کرد.

نام های مختلف سربازی و مقایسه آن در کشورهای دنیا

این پدیده از زمان‌های بسیار دور وجود داشته و در برخی از کشورها با نام‌های مختلف هنوز هم وجود دارد. این نوع از خدمت را می‌توان در زمان‌های دوری چون 221 سال قبل از میلاد مسیح در چین مشاهده کرد.
نام های مختلف سربازی و مقایسه آن در کشورهای دنیا

شبکه خانگی