نامه آخوند خراسانی درباره اقتصاد مقاومتی

نامه آخوند خراسانی درباره اقتصاد مقاومتی
موسی حقانی دبیر علمی همایش اقتصاد مقاومتی گفت: مرحوم خراسانی طی نامه ای از شاه وقت می خواهد که مردم را به استفاده از محصولات داخلی ترغیب کنند تا جلوی استفاده محصولات خارجی را بگیرند.

نامه آخوند خراسانی درباره اقتصاد مقاومتی

موسی حقانی دبیر علمی همایش اقتصاد مقاومتی گفت: مرحوم خراسانی طی نامه ای از شاه وقت می خواهد که مردم را به استفاده از محصولات داخلی ترغیب کنند تا جلوی استفاده محصولات خارجی را بگیرند.
نامه آخوند خراسانی درباره اقتصاد مقاومتی

موزیک سرا