میزان کار ایرانی‌ها کمتر از ۳ساعت است!

میزان کار ایرانی‌ها کمتر از ۳ساعت است!
نحوه‌ گذران اوقات فراغت ایرانیان در مناطق شهری در تابستان ۱۳۹۴ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

میزان کار ایرانی‌ها کمتر از ۳ساعت است!

نحوه‌ گذران اوقات فراغت ایرانیان در مناطق شهری در تابستان ۱۳۹۴ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
میزان کار ایرانی‌ها کمتر از ۳ساعت است!

فروش بک لینک