میزان معافیت مالیاتی حقوق بگیران ابلاغ شد

میزان معافیت مالیاتی حقوق بگیران ابلاغ شد
طبق قانون بودجه سال 95 معافیت مالیات حقوق بگیران ماهانه یک میلیون و 300 هزار تومان شد.

میزان معافیت مالیاتی حقوق بگیران ابلاغ شد

طبق قانون بودجه سال 95 معافیت مالیات حقوق بگیران ماهانه یک میلیون و 300 هزار تومان شد.
میزان معافیت مالیاتی حقوق بگیران ابلاغ شد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی