مکانیزم عمل کارتهای اعتباری مشکل دارد

مکانیزم عمل کارتهای اعتباری مشکل دارد
در حالی نوع دیگری از کارت‌های اعتباری خرید از اول مهرماه ارایه می‌شود که در طرح قبلی، فقط یک درصد از ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار این طرح از سوی دارندگان این کارت‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

مکانیزم عمل کارتهای اعتباری مشکل دارد

در حالی نوع دیگری از کارت‌های اعتباری خرید از اول مهرماه ارایه می‌شود که در طرح قبلی، فقط یک درصد از ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار این طرح از سوی دارندگان این کارت‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
مکانیزم عمل کارتهای اعتباری مشکل دارد