موضع جدید بانک‌ ها در وام‌ دهی

موضع جدید بانک‌ ها در وام‌ دهی
در حالی سود تسیهلات بانکی در مقایسه با حدود دو سال گذشته تا ۱۰ درصد کاهش یافته و تا حدی یکی از موانع و دغدغه‌های دریافت وام را تسهیل کرده که این بار همین تغییر، عاملی برای سنگ‌اندازی در تسهیلات‌دهی شده و بانک‌ها اعلام می‌کنند که پرداخت وام با سود ۱۸ درصد به صرفه نبوده و پاسخگوی هزینه آنها نیست.

موضع جدید بانک‌ ها در وام‌ دهی

در حالی سود تسیهلات بانکی در مقایسه با حدود دو سال گذشته تا ۱۰ درصد کاهش یافته و تا حدی یکی از موانع و دغدغه‌های دریافت وام را تسهیل کرده که این بار همین تغییر، عاملی برای سنگ‌اندازی در تسهیلات‌دهی شده و بانک‌ها اعلام می‌کنند که پرداخت وام با سود ۱۸ درصد به صرفه نبوده و پاسخگوی هزینه آنها نیست.
موضع جدید بانک‌ ها در وام‌ دهی