موسسات پس انداز مردم را خانه دار می کند؟

موسسات پس انداز مردم را خانه دار می کند؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت باید به سمت نظارت بیشتر و کنترل قیمت مسکن حرکت کرده و با سپردن نیازهای حوزه مسکن به بخش خصوصی در پی حل مشکلات ریشه ای این بخش باشد.

موسسات پس انداز مردم را خانه دار می کند؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت باید به سمت نظارت بیشتر و کنترل قیمت مسکن حرکت کرده و با سپردن نیازهای حوزه مسکن به بخش خصوصی در پی حل مشکلات ریشه ای این بخش باشد.
موسسات پس انداز مردم را خانه دار می کند؟