موز دهمین کالای عمده وارداتی به کشور شد

موز دهمین کالای عمده وارداتی به کشور شد
با وجود اجرای طرح واردات موز به جای صادرات سیب یا پرداخت تعرفه وارداتی بیشتر، وادارت این محصول کماکان در حجم گسترده در حال انجام است و تنها ۱۰۵ میلیون دلار موز در ۳ ماه ابتدایی سال جاری به کشور آمده و دهمین کالای عمده وارداتی به کشورمان است.

موز دهمین کالای عمده وارداتی به کشور شد

با وجود اجرای طرح واردات موز به جای صادرات سیب یا پرداخت تعرفه وارداتی بیشتر، وادارت این محصول کماکان در حجم گسترده در حال انجام است و تنها ۱۰۵ میلیون دلار موز در ۳ ماه ابتدایی سال جاری به کشور آمده و دهمین کالای عمده وارداتی به کشورمان است.
موز دهمین کالای عمده وارداتی به کشور شد

کرمان نیوز