منافع 4 گانه ورود بانک‌های خارجی به کشور

منافع 4 گانه ورود بانک‌های خارجی به کشور
رئیس سابق کارگروه طرح تحول بانکی به ارزیابی آثار ورود بانک‌های خارجی پس از برجام به کشور پرداخت و در این راستا به‌طور ملموس 4 منفعت این حضور را برشمرد.

منافع 4 گانه ورود بانک‌های خارجی به کشور

رئیس سابق کارگروه طرح تحول بانکی به ارزیابی آثار ورود بانک‌های خارجی پس از برجام به کشور پرداخت و در این راستا به‌طور ملموس 4 منفعت این حضور را برشمرد.
منافع 4 گانه ورود بانک‌های خارجی به کشور