معاون وزیر کشاورزی: مرغ گران نیست!

معاون وزیر کشاورزی: مرغ گران نیست!
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام تاکید کرد که قیمت گوشت مرغ در بازار مصرف گران نیست.

معاون وزیر کشاورزی: مرغ گران نیست!

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام تاکید کرد که قیمت گوشت مرغ در بازار مصرف گران نیست.
معاون وزیر کشاورزی: مرغ گران نیست!