معامله ۶۶۷۸ میلیارد ریالی فرابورس در هفته ای که گذشت

معامله ۶۶۷۸ میلیارد ریالی فرابورس در هفته ای که گذشت
یک هزار و ۱۷۷ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۶ هزار و ۶۷۸ میلیارد ریال در هفته ای که گذشت در بازارهای فرابورس ایران دادوستد شد.

معامله ۶۶۷۸ میلیارد ریالی فرابورس در هفته ای که گذشت

یک هزار و ۱۷۷ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۶ هزار و ۶۷۸ میلیارد ریال در هفته ای که گذشت در بازارهای فرابورس ایران دادوستد شد.
معامله ۶۶۷۸ میلیارد ریالی فرابورس در هفته ای که گذشت