مسکن در کدام منطقه تهران گران شد؟

مسکن در کدام منطقه تهران گران شد؟
بر اساس آمارهای رسمی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک تهران، بعد از گذشت چهار سال، حدود سه برابر (بیش از 2.7 برابر) گران شده است.

مسکن در کدام منطقه تهران گران شد؟

بر اساس آمارهای رسمی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک تهران، بعد از گذشت چهار سال، حدود سه برابر (بیش از 2.7 برابر) گران شده است.
مسکن در کدام منطقه تهران گران شد؟

تکنولوژی جدید