مسافران نمی‌توانند بیش از ۵ میلیون ریال از کشور خارج کنند

مسافران نمی‌توانند بیش از ۵ میلیون ریال از کشور خارج کنند
فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور گفت: مسافران مجاز نیستند که بیش از ۵ میلیون ریال وجه رایج مملکت را از کشور خارج کنند.

مسافران نمی‌توانند بیش از ۵ میلیون ریال از کشور خارج کنند

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور گفت: مسافران مجاز نیستند که بیش از ۵ میلیون ریال وجه رایج مملکت را از کشور خارج کنند.
مسافران نمی‌توانند بیش از ۵ میلیون ریال از کشور خارج کنند

نفت آموزش پرورش دولتی