مزایای عضویت در فدراسیون جهانی بورس‌ها

مزایای عضویت در فدراسیون جهانی بورس‌ها
مدیرعامل بورس کالا با عضویت وابسته بورس کالای ایران در فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE)، برقراری ارتباطات و تعاملاتی که در گذشته با دشواری و صرف زمان زیاد با بورس‌های برجسته دنیا صورت می‌گیرد، به مراتب آسان‌تر شده چراکه نماینده بورس کالا از این پس در کنار مسئولان بورس‌های معتبر دنیا قرار خواهد گرفت.

مزایای عضویت در فدراسیون جهانی بورس‌ها

مدیرعامل بورس کالا با عضویت وابسته بورس کالای ایران در فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE)، برقراری ارتباطات و تعاملاتی که در گذشته با دشواری و صرف زمان زیاد با بورس‌های برجسته دنیا صورت می‌گیرد، به مراتب آسان‌تر شده چراکه نماینده بورس کالا از این پس در کنار مسئولان بورس‌های معتبر دنیا قرار خواهد گرفت.
مزایای عضویت در فدراسیون جهانی بورس‌ها

خرم خبر