مرغ منجمد ماه رمضان با تاریخ مصرف 6 ماه عرضه می شود

مرغ منجمد ماه رمضان با تاریخ مصرف 6 ماه عرضه می شود
مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: در صورت نیاز بازار برای کنترل قیمت ها توزیع 60 هزارتن مرغ منجمد با تاریخ مصرف حداقل 6 ماه برای عرضه به بازار پیش بینی شده است.

مرغ منجمد ماه رمضان با تاریخ مصرف 6 ماه عرضه می شود

مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: در صورت نیاز بازار برای کنترل قیمت ها توزیع 60 هزارتن مرغ منجمد با تاریخ مصرف حداقل 6 ماه برای عرضه به بازار پیش بینی شده است.
مرغ منجمد ماه رمضان با تاریخ مصرف 6 ماه عرضه می شود

فیلم سریال آهنگ