مرغ منجمد حرارت بازار را کم می کند؟

مرغ منجمد حرارت بازار را کم می کند؟
قیمت مرغ طی روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفته و در این میان عرضه مرغ منجمد با هدف تنظیم بازار آغاز شده است.

مرغ منجمد حرارت بازار را کم می کند؟

قیمت مرغ طی روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفته و در این میان عرضه مرغ منجمد با هدف تنظیم بازار آغاز شده است.
مرغ منجمد حرارت بازار را کم می کند؟

بک لینک قوی

روزنامه قانون