مجوز مجلس به دولت برای افزایش حقوق کارمندان

مجوز مجلس به دولت برای افزایش حقوق کارمندان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا نسبت به افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر ازجمله کارکنان کشوری و لشگری اقدام کند.

مجوز مجلس به دولت برای افزایش حقوق کارمندان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا نسبت به افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر ازجمله کارکنان کشوری و لشگری اقدام کند.
مجوز مجلس به دولت برای افزایش حقوق کارمندان

بک لینک رنک 3

فانتزی