مجوز برگزاری الکامپ ۲۲ به نظام صنفی رایانه‌ای رسید

مجوز برگزاری الکامپ ۲۲ به نظام صنفی رایانه‌ای رسید
مجوز برگزاری بیست‌و‌دومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ برای دومین سال پیاپی به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صادر شد.

مجوز برگزاری الکامپ ۲۲ به نظام صنفی رایانه‌ای رسید

مجوز برگزاری بیست‌و‌دومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ برای دومین سال پیاپی به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صادر شد.
مجوز برگزاری الکامپ ۲۲ به نظام صنفی رایانه‌ای رسید

باران فیلم