مجلس چه کسانی را از ۲ شغله بودن ممنوع کرد؟

مجلس چه کسانی را از ۲ شغله بودن ممنوع کرد؟
در حالی که بیکاری در کشور تبدیل به معضل شده است ، برخی می پندارند که مصوبه ممنوعیت بکارگیری دو شغله ها راهکار مشکل بیکاری است؛ اما رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس این مصوبه را در کاهش نرخ بیکاری بی تأثیر می داند.

مجلس چه کسانی را از ۲ شغله بودن ممنوع کرد؟

در حالی که بیکاری در کشور تبدیل به معضل شده است ، برخی می پندارند که مصوبه ممنوعیت بکارگیری دو شغله ها راهکار مشکل بیکاری است؛ اما رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس این مصوبه را در کاهش نرخ بیکاری بی تأثیر می داند.
مجلس چه کسانی را از ۲ شغله بودن ممنوع کرد؟