مادر روانی سر کودک 2 ساله اش را برید

مادر روانی سر کودک 2 ساله اش را برید
مادر روانی در اقدامی جنون آمیز سر پسر دو ساله اش را در شهرستان هیرمند با چاقو برید.

مادر روانی سر کودک 2 ساله اش را برید

مادر روانی در اقدامی جنون آمیز سر پسر دو ساله اش را در شهرستان هیرمند با چاقو برید.
مادر روانی سر کودک 2 ساله اش را برید